[Peanuts] 캐릭터 펜_스누피와 친구들(6종)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

보기만 해도 기분이 좋아지는,

 

피너츠 친구들을 젤펜으로 만나보세요.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 필기감 좋은 0.38 잉크심입니다 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

귀염 터지는 스누피 젤펜으로,

 

오늘 하루를 기록해보는건 어떠세요 ?

 

분명, 스누피한 하루가 될거예요 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사이좋은,

 

피너츠 친구들의 매력에 푸욱 - 빠져보세요 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 스누피

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 찰리브라운

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 루시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 라이너스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 샐리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 페퍼민트패티

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 사이즈 ]

 

3 x 14 cm

 

 

 

 

 

[ 재질 ]

 

ABS,실리콘

 

 

 

 

 

[ 제조국 ]

 

중국